Cud i Miód - catering dietetyczny lub dieta pudełkowa.

Polityka prywatności 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Cud i Miód Catering Piotr Śmieszek, ul. Naramowicka 92 w Poznaniu 61-619, NIP 8551561684 (dalej „Cud i Miód”).

Klient może się kontaktować z Administratorem telefonicznie +48 515 751 003 lub mailowo na adres: [email protected]

PRAWA KLIENTA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy oraz w celach marketingowych i promocyjnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i świadczenia usług przez Administratora.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych będzie się odbywało wyłącznie na podstawie osobnych zgód wyrażonych przez Użytkownika na rzecz Administratora.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, dane te nie będą przetwarzane w tych celach.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach:

  1. prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji usług przez Administratora, w tym w szczególności:
  2. założenia konta Klienta,
  3. realizacji zamówień,
  4. kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych formularzy kontaktowych i danych teleadresowych,
  5. rozliczenia należności za usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klienta,
  6. marketingowych i promocyjnych.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator ma prawo przesyłać na adres e-mail Klienta informacje odnośnie zmian funkcjonalności sklepu odnoszące się do zakresu usług świadczonych na rzecz Klienta, niezbędne powiadomienia związane z bieżącą obsługą oraz powiadomienia związane z dochodzeniem roszczeń własnych z tytułu świadczonych usług na rzecz Klienta.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia konta (jeśli Klient zdecyduje się na jego utworzenie), realizacji zamówień. Po tym czasie dane Klienta mogą być przez Administratora w dalszym ciągu przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora i jakie mogą przysługiwać Administratorowi w stosunku do Klienta.

Jeśli Klient cofnie zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych o jego produktach i usługach lub gdy Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już wykorzystywane do tych celów. W takiej sytuacji dane Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora, ale jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być wobec niego podnoszone i jakie mogą przysługiwać Administratorowi wobec Klienta.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta następującym grupom:

Podmiotom upoważnionym przez Administratora, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonywać swoje obowiązki,

Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu zleconych czynności, tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, przewoźnikom oraz

W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych o produktach i usługach Administratora, dane osobowe mogą zostać również powierzone podmiotom trzecim w celu komunikacji marketingowej, np. SerwerSMS Polska Sp. z o.o; powierzenie danych osobowych ma wówczas charakter czysto techniczny i służy wyłącznie do zrealizowania wysyłki informacji handlowej.

Administrator Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewnia ochronę danych osobowych, w szczególności przed ich:

  1. Udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. ujawnieniem albo utratą,
  3. zniszczeniem,
  4. nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOOGLE ANALYTICS

Administrator korzysta na stronie internetowej z aplikacji Google Analytics, która ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tam również posiada serwery, na których zapisywane są dane Klienta, m.in. adres IP czy pliki cookies. Google Analytics używane jest wyłączenie w celach statystycznych, tj. badania ruchu na stronie internetowej. Danych zebranych z plików cookies nie przypisuje się do profilu jako naszego Klienta.

Klient ma możliwość zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics, wystarczy, że zainstaluje dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Analytics zebrane o Kliencie dane przetwarza na podstawie decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r., decyzją nr C(2016) 4176, stwierdziła, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych.