Logo Cud i Miód

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO CUD I MIÓD

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Piotra Śmieszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Cud i Miód Catering Piotr Śmieszek przy ul. Naramowicka 92 w Poznaniu 61-619, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP 855 156 16 84, REGON 301077194, zwanym dalej „Cud i Miód Catering”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Cud i Miód Catering posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

Dieta standard (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – 5 posiłków dziennie

Dieta standard premium (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – 5 posiłków dziennie

Dieta sport (2500 kcal/3000/kcal/3500 kcal) – 5 posiłków dziennie

Dieta wege (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – 5 posiłków dziennie

Dieta wege+ryba (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – 5 posiłków dziennie

Dieta dla diabetyka (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – 5 posiłków dziennie

Dieta bez glutenu i laktozy (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – 5 posiłków dziennie

Dieta bez glutenu (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – 5 posiłków dziennie

Dieta bez laktozy (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – 5 posiłków dziennie

Dieta bez glutenu i nabiału (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – 5 posiłków dziennie

Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.cudimiod.pl.

Przykładowe menu znajduje się na stronie internetowej www.cudimiod.pl w zakładce “Menu”.

Każda dieta z oferty Cud i Miód Catering to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

Menu znajdujące się na stronie internetowej www.cudimiod.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz dołączoną informacją o rodzaju posiłku, wartościach odżywczych, warunkach przechowywania oraz alergenach.

Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Cud i Miód Catering („Cennik”), dostępnym pod adresem www.cudimiod.pl (zakładka „cennik”)

Dieta testowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje dieta Cud i Miód Catering. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzona jest niższą ceną.

Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.

Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.cudimiod.pl w panelu klienta dostępny przez 24h na dobę.

Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres: kontakt@cudimiod.pl

Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel: 515 751 003

Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem panelu klienta na stronie internetowej www.cudimiod.pl. Nie akceptujemy kontaktu za pośrednictwem SMS.

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 08.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. W przypadku zamówień złożonych w dzień roboczy do godz. 8:00 istnieje możliwość realizacji w ten sam dzień (w ramach dostawy wieczornej dostępnej na terenie Poznania). Klient musi zaznaczyć chęć skorzystania z dostawy wieczornej przy składaniu zamówienia. W przypadku braku możliwości skorzystania z dostawy wieczornej w danym terminie Cud i Miód Catering poinformuje o tym klienta i zaproponuje inny termin dostawy lub dostawę poranną. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 08.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę potwierdzenia płatności na adres mailowy: kontakt@cudimiod.pl.

Godziny określone w wyżej wymienionym punkcie są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Cud i Miód Catering o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Cud i Miód Catering za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Cud i Miód Catering o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie:

– do godziny 08:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją

a) przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy

b) za pośrednictwem udostępnionego przez Cud i Miód Catering na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)

c) bonem zakupionym bądź otrzymanym od Cud i Miód Catering, zwanym dalej voucherem lub kartą podarunkową.

Za dzień płatności uważany jest:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Cud i Miód Catering potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Cud i Miód Catering otrzyma takie potwierdzenie do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Cud i Miód Catering uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Cud i Miód Catering za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Cud i Miód Catering) kwotą należności.

§6 Dostawa

W przypadku weekendów catering dostarczany jest od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę. Istnieje możliwość zamówienia cateringu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane.

Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Catering dietetyczny Cud i Miód może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 2:00- 10:00 oraz 18:00-23:00.

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.08:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Cud i Miód Catering (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Cud i Miód Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 08: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Cud i Miód Catering telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Cud i Miód Catering) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@cudimiod.pl

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Cud i Miód Catering poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

W razie stwierdzenia przez Cud i Miód Catering, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Cud i Miód Catering poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Cud i Miód Catering, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Cud i Miód Catering należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Cud i Miód Catering.