Cud i Miód - catering dietetyczny lub dieta pudełkowa.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Mikołajkowe rozdanie” („REGULAMIN”)1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zostań w domu c Cud i Miód” („Konkurs“) jest Cud i Miód Catering z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Naramowicka 92; 61-619 Poznań, NIP: 8551561684 („Organizator”).
 2. Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w §3 ust. 2 Regulaminu trwa od 1.12. do .03. („Okres Trwania Konkursu”). Okres Trwania Konkursu nie obejmuje okresu wydania nagród i składania reklamacji.
 3. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem fanpage`a marki Cud i Miód na portalu społecznościowym Facebook lub na portalu Instagram. Przy czym możliwe jest to wyłącznie w poście informującym o Konkursie, który Organizator zamieści w dniu trwania konkursu, lub na swoim profilu na portalu Instagram.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Facebook lub Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie, ani z nimi powiązany, a Facebook lub Instagram nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie władz ani pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Facebook lub Instagram, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis Facebook lub Instagram („Profil”), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook lub Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka lub Instagramu. Udział w Konkursie wymaga także posiadania niezablokowanej możliwości otrzymywania wiadomości prywatnych od fanpage na portalu  Facebook lub Instagram. Ustawienia prywatności Profilu ograniczające widoczność zdjęcia, uniemożliwiają udział w Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  1. Obserwowanie profilu Organizatora @cudimiodcatering) na portalu Instagram lub Facebook oraz
  2. Polubienie posta konkursowego oraz
  3. Wykonanie zadania: „Napisz gdzie i z kim chciałbyś spędzić mikołajki marzeń, oznacz tą osobę”. Na portalu Facebook zadanie należy wykonać pisząc komentarz pod postem konkursowym lub dodając zdjęcie wraz z opisem. Na portalu Instagram zadanie należy wykonać publikując Nasz post oraz dodając komentarz wraz z oznaczeniem osoby oraz profilu Organizatora @cudimiodcatering oraz oznaczyć zdjęcie 2 tTe sposoby zgłoszenia nazwane są w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
 3.  W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik:
  1. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu;
  2. oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie;
  3. zobowiązuje się do przestrzegania zasad Konkursu, o których mowa w Regulaminie,
  4. oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych w Konkursie, a który znajduje się w § 7 Regulaminu.
 4.  Uczestnik może w czasie trwania Konkursu wielokrotnie dokonywać zgłoszenia udziału w Konkursie, każdorazowo spełniając warunki uczestnictwa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Zgłoszenia pod kątem jego zgodności z niniejszym Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami. Jeżeli przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, stanowiące reklamę produktów konkurencyjnych wobec Cud i Miód Catering bądź nie będzie spełniać wymagań Konkursu lub Regulaminu serwisu Facebook lub Instagram, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika.
 6. Z Konkursu wykluczone są Zgłoszenia wysłane jako wiadomości prywatne
 7. Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, Organizator wybierze spośród wszystkich przesłanych i zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń – 3 najlepsze Zgłoszenia – ocenione przez komisję składającą się z 3 (trzech) członków (dalej: „Komisja”) według własnego ich uznania jako najbardziej kreatywne i oryginalne, których autorzy staną się laureatami Konkursu (dalej: „Laureaci”). W terminie 5 dni od dnia zakończenia konkursu Organizator powiadomi Laureatów o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram.
 8. W celu otrzymania Nagrody, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, Laureat powinien przesłać Organizatorowi za pośrednictwem prywatnej wiadomości do fanpage marki w serwisie Facebook lub Instagram wiadomość zawierającą następujące dane osobowe Laureata w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, dokładny adres
  1. Do wygrania jeden z trzech boxów świątecznych w zależności od miejsca będzie to:
   1. – ciastka korzenne z melasą buraczaną, konfitura porzeczkowa z kardamonem, pesto z suszonych pomidorów
   2. – Prosecco, ciastka korzenne z melasą buraczaną, konfitura porzeczkowa z kardamonem
   3. – wino czerwone, ciastka korzenne z melasą buraczaną, konfitura porzeczkowa z kardamonem, pesto z suszonych pomidorów
 9. W przypadku:
  1. niewysłania przez Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 7.a powyżej we wskazanym tam terminie;
  2. wysłania przez Laureata niekompletnej wiadomości lub podania adresu mieszczącego się poza strefą dostawy Organizatora;
  3. niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie

   Laureat traci prawo do Nagrody, zaś dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 10. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora na adres przesłany przez Laureata za pomocą firmy kurierskiej specjalizującej się w dostawie posiłków. Dostawa musi odbyć się bez konieczności kontaktu dostawcy z osobami trzecimi. Laureat mus wskazać łatwo dostępne miejsce pozostawienia posiłków.

 

4. NAGRODY

 1. W Konkursie zostaną nagrodzone 3 osoby, przy czym nagrody (dalej „Nagroda”) są podzielone wg 2 kategorii:
  1. I miejsce – 1 osoba –  wino czerwone, ciastka korzenne z melasą buraczaną, konfitura porzeczkowa z kardamonem, pesto z suszonych pomidorów
  2. II miejsce – 1 osoba Prosecco, ciastka korzenne z melasą buraczaną, konfitura porzeczkowa z kardamonem
  3. III miejsce – 1 osoba ciastka korzenne z melasą buraczaną, konfitura porzeczkowa z kardamonem, pesto z suszonych pomidorów
 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. 1 (Jeden) Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

 

5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU

 1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:
 2. potwierdza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia, posiada wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Zgłoszenia, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego prawa do Zgłoszenia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich;
 3. potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania takiego żądania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram, odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie
 4. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia na następującym polu eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Facebook lub Instagram.
 5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zgłoszenia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji, łączenia do z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
 6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do Zgłoszenia oraz zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zgłoszenia osobistych praw autorskich, a także upoważnia Organizatora do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia na wszystkich polach eksplatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia.
 8. W przypadku, gdy na zdjęciu poza samym Uczestnikiem znajdzie się dziecko Uczestnika, Uczestnik oświadcza, iż jako opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w tym wizerunku rozumianego jako dana osobowa dziecka) w celach wskazanych w ust. 2 powyżej.

6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis reklamacji i żądanie a także dodatkowo w przypadku osób, które nie przesłały Zgłoszenia w Konkursie – oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym znajdującym się w § 7 Regulaminu o treści następującej:

  „Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym znajdującym się w § 7 Regulaminu Konkursu – przy czym dla złożenia oświadczenia wystarczające jest wklejenie całej jego treści w treść wiadomości e-mail.

 3. Osoba składająca reklamację będzie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail na adres, z którego reklamację nadesłano.

 

7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj. Cud i Miód Catering z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Naramowicka 92; 61-619 Poznań, NIP: 8551561684. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem (interes Organizatora rozumiany jest jako marketing jego towarów i usług własnych), jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród. Dane osobowe osób, z którymi Organizator podpisze umowę, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu oraz umowy licencyjnej przetwarzane będą w związku z realizacją tejże uowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorowi pocztowemu, kurierowi oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe zapewniające świadczenie usługi skrzynki e-mail. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do 6 miesięcy od dnia wydania Nagród; w przypadku Laureatów ich dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Promocji.
 5. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy – prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną,
  5. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu – prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej: …. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organizator nie wyznaczyły inspektor ochrony danych w swojej organizacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na fanpage`u marki Cud i Miód na portalu społecznościowym Facebook o adresie  w poście informującym o Konkursie. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników.